ENG Moj račun

POGOSTA VPRAŠANJA

Kako se oblikuje cena zemeljskega plina?

Gibanje prodajne cene zemeljskega plina je odvisno od gibanja nabavne cene zemeljskega plina, ki se oblikuje na podlagi šest-mesečnega povprečja gibanja cen nafte in naftnih derivatov na svetovnem trgu ter povprečnega mesečnega menjalnega tečaja med ameriškim dolarjem in evrom.

Kako je sestavljena končna cena dobavljenega zemeljskega plina?

Končna cena dobavljenega zemeljskega plina zraven cene zemeljskega plina vključuje še ceno za uporabo omrežij (omrežnina in dodatki k omrežnini), takse, trošarine in DDV.

Kje lahko najdem aktualno ceno zemeljskega plina v svoji občini?

Cene zemeljskega plina objavljamo na naših spletnih straneh. V poglavju »DISTRIBUCIJA« poiščite svojo občino ter kliknite nanjo. Na strani vsake občine so objavljene cene zemeljskega plina.

Zakaj imamo tako visoko porabo energije?

Vzrok za visoko porabo plina ali toplote je lahko:

 • višina porabe plina ali toplote za namen centralnega ogrevanja prostorov je predvsem odvisna od povprečne zunanje temperature v času obračunskega obdobja, zato poraba v začetku ogrevalne sezone narašča, doseže praviloma največjo vrednost v mesecu januarju, ter pada proti koncu ogrevalne sezone; 
 • pomotoma nepravilno odčitano ali zavedeno stanje merilne naprave;
 • nepravilno delovanje merilne naprave.

Kako poteka obračun porabe zemeljskega plina?

Račun za dobavljen zemeljski plin je izstavljen mesečno v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina. Družba Mestni plinovodi d.o.o. plinomere redno mesečno odčituje.

Ali se dobavljeni zemeljski plin plačuje po dejanski porabi?

Pri plačevanju dobavljenega zemeljskega plina se odjemalci lahko odločate med dvema načinoma: plačevanje po dejanski porabi zemeljskega plina ali pavšalno plačevanje. Več o pavšalnem plačevanju najdete na podstrani Obračun dobavljenega zemeljskega plina oziroma se oglasite v najbližji poslovni enoti Mestnih plinovodov d.o.o.

Informacije glede računa

V zvezi z vsemi nejasnostmi glede računa za porabo plina oz. z računa za distribucijo plina, se lahko obrnete na najbližjo poslovno enoto Mestnih plinovodov d.o.o. ali pa na sedež družbe.

Priporočamo vam, da si pred klicem pripravite vašo številko uporabnika.

Kje lahko najdem zbrano vso zakonodajo, ki ureja področje distribucije zemeljskega plina?

Vsa slovenska zakonodaja, ki se nanaša na področje energetike, je zbrana na spletnih straneh Javne agencije RS za energijo. Tam so zbrane tudi vse direktive in uredbe Evropske unije, ki se nanašajo na omenjeno področje.

V katerih občinah Mestni plinovodi d.o.o. zagotavljajo distribucijo zemeljskega plina?

Na javnih razpisih lokalnih skupnosti smo  pridobili koncesije za distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem omrežju v občinah Hrastnik, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Polzela, Prebold, Radenci, Središče ob Dravi, Zreče in Žalec.

Kakšne so možnosti uporabe zemeljskega plina v gospodinjstvu?

Zemeljski plin se v gospodinjstvih uporablja za ogrevanje, segrevanje vode in kuhanje. Vse bolj pa se uveljavlja tudi za hlajenje prostorov.

Ali je uporaba zemeljskega plina varna?

Zemeljski plin je zelo varen vir energije. Ker je v naravi brez vonja, mu dodajamo značilen neprijetni vonj, da lahko odkrijemo morebitno uhajanje. Ker je zemeljski plin lažji od zraka, se pri morebitnem uhajanju zadržuje pod stropom. Če imajo plinska trošila ustrezna dokazila o kakovosti in varnosti obratovanja, je za varnost uporabnikov zemeljskega plina poskrbljeno. Enako velja za druge materiale in sklope plinske napeljave.

Ali za uporabo zemeljskega plina potrebujem plinohram?

Uporabniki zemeljskega plina ne potrebujejo skladiščnega prostora, saj prihaja v domove po plinovodnem omrežju in je na razpolago vedno, kadar ga potrebujejo. Pri zemeljskem plinu torej ne potrebujete prostora za postavitev cisterne ali plinohrama za utekočinjeni naftni plin.

Kako pridem do plinskega priključka?

Najhitrejši odgovor, kako do plinskega priključka, boste dobili, če se sprehodite čez korake do priključitve, ki jih najdete na povezavi Kako postanem odjemalec.

Ali je oskrba z zemeljskim plinom v Sloveniji zanesljiva?

Oskrba v Sloveniji je zanesljiva in nemotena, kar zagotavljamo z dobavo pri različnih neodvisnih dobaviteljih in tako zmanjšujemo tveganje ob morebitnem izpadu dobave.

Kakšni so stroški priključitve na plinovodno omrežje?

Uporabnik, ki se želi priključiti na plinovodno omrežje, plača priključnino, morebitne nesorazmerne stroške (v kolikor je priključni plinovod izven strankine parcele daljši od 10 metrov) in material (betonski podstavek in plinska omarica). Višina priključnine je določena v koncesijski pogodbi in je različna glede na tip odjemalca.

Kakšne so moje obveznosti, če imam izveden plinovodni priključek, plina pa ne uporabljam?

Dokler se ne odločite, da boste pričeli uporabljati zemeljski plin, za plinovodni priključek ne plačujete nobenih nadomestil.

Menim, da moja merilna naprava ne beleži točnih količin zemeljskega plina. Kaj naj naredim?

O tem nemudoma obvestite najbližjo poslovno enoto Mestnih plinovodov d.o.o. Predstavnik Mestnih plinovodov d.o.o. bo na kraju samem preveril delovanje merilne naprave ter jo po potrebi zamenjal. V kolikor predstavnik ugotovi, da merilna naprava deluje brezhibno, sami pa imate še vedno pomisleke, lahko zahtevate preizkus točnosti merilne naprave, ki jo opravi ustrezen inštitut. Če se pri preizkusu merilnega inštrumenta na vašo zahtevo izkaže, da je točnost merilne naprave zunaj dopustnih meja, bremenijo stroški pregleda sistemskega oepraterja, v nasprotnem primeru pa vas.

Katere stroške pokriva znesek za opravljanje meritev?

Z zneskom za izvajanje meritev sistemski operater končnemu odjemalcu obračuna izvajanje meritev (popis merilne naprave), vzdrževanje, umerjanje in z zakonom določene redne menjave merilnih naprav.

Želim reklamirati račun za dobavo zemeljskega plina oz. račun za distribucijo zemeljskega plina.

Račun lahko reklamirate v pisni obliki in sicer najkasneje do datuma zapadlosti računa. V vaši reklamaciji obvezno navedite razlog reklamacije.

Želim priklop plina na plinsko omrežje. Kakšen je postopek?

Izvajalec, ki je izvedel notranjo plinsko napeljavo mora pred priklopom napeljave predložiti v pisarno za urejanje priključkov naslednje dokumente:

 • naročilo za izvedbo tesnostnega preizkusa napeljave ter dobavo in montažo plinomera in regulatorja tlaka plina;
 • zapisnik o trdnostnem preizkusu napeljave;
 • certifikate o skladnosti vgrajenih materialov;
 • izjavo, da je napeljava izvedena skladno s projektno dokumentacijo;
 • dokazila o usposobljenosti instalacijskega podjetja ali obrtnika, ki je izvedel plinsko napeljavo, da je za izvajanje dejavnosti registriran in usposobljen;
 • atest varilca za varjenje od pooblaščene institucije;
 • potrdilo o prvem pregledu plinskega trošila in dimovodne napeljave od pristojnega dimnikarskega podjetja;
 • kopijo Odločbe k priključitvi na plinovodno omrežje za objekt, kjer se bo priklop izvajal.

Kakšne pravice ima gospodinjski odjemalec na trgu z zemeljskim plinom?

Skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 95/07) veljajo za gospodinjskega odjemalca kot porabnika predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov. Dobavitelj plina je gospodinjskega odjemalca dolžan seznaniti s pogoji oskrbe pred sklenitvijo pogodbe. Informacije o veljavnih cenah oziroma stroških mora dobavitelj objaviti na pregleden način v obliki cenika, kataloga ali na drug ustrezen način, dostopen porabniku.

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si