ENG Moj račun

DOBAVA

Družba Mestni plinovodi d.o.o. izvaja dejavnost dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu zemeljskega plina, ki so tržne dejavnosti. To dejavnosti izvaja tako za gospodinjske odjemalce kot za odjemalce na področju gospodarstva in javnega sektorja. 

Poraba zemeljskega plina je po letu 1990 v svetu najhitreje naraščala. Ta porast je posledica povečane porabe zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije ter porabe v terciarnem sektorju, gospodinjstvih in industriji. V največji meri se uporablja za ogrevanje, segrevanje vode in kuhanje, vse bolj pa pridobiva na pomenu tudi pri hlajenju prostorov in predvsem pri soproizvodnji električne in toplotne energije (kogeneracija). Zemeljski plin se zaradi svojih pozitivnih okoljskih lastnostih vedno bolj uveljavlja v javnem transportu in v avtomobilski industriji.

Zemeljski plin je postal konkurenčna alternativa nafti in njenim derivatom ter obnovljivim virom energije, saj je med vsemi fosilnimi gorivi najprijaznejši do okolja. Ker si zaradi podnebnih sprememb mednarodna skupnost prizadeva za zniževanje emisij ogljikovega dioksida, lahko pričakujemo, da se bo povpraševanje po zemeljskem plinu v prihodnosti nadalje povečevalo.

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si