ENG Moj račun

DISTRIBUCIJA

Mestni plinovodi d.o.o. opravljamo dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (ODS) v enajstih občinah. Na naše 360 kilometrov dolgo distribucijsko omrežje se je priključilo že nekaj tisoč zadovoljnih odjemalcev.
 

Dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina je izbirna lokalna gospodarska javna služba, za katero lokalna skupnost podeli koncesijo. Operater distribucijskega sistema je odgovoren za distribucijo zemeljskega plina, obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja ter omogoča vsem udeležencem trga, da omrežje uporabljajo pod vnaprej znanimi pogoji.
 

Končni odjemalec operaterju distribucijskega sistema plačuje ceno za uporabo omrežij, ki je sestavljena iz omrežnine in dodatkov k omrežnini. S plačilom omrežnine končni odjemalec plača stroške, ki so nastali, da se je njegova količina zemeljskega plina po omrežju zemeljskega plina prenesla od slovenske meje do njegovega odjemnega mesta. Operater distribucijskega sistema mora pred določitvijo omrežnine pridobiti soglasje Agencije za energijo, ki je regulator slovenskega trga z energijo. Dodatke k omrežnini določa Vlada Republike Slovenije.

S klikom na povezave boste izvedeli več o distribuciji zemeljskega plina v posamezni občini.

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si